ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap

ជួល សណ្ឋាគារ
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង CMFR-510

24 បន្ទប់

5.000 $ / ខែ

ប៊ូទិចសម្រាប់ជួល មាន24 បន្ទប់

តម្លៃជួល៖ $5000/មួយខែ
ដីទំហំ 30m x 40m
ទីតាំងស្ថិតនៅ សង្កាត់ស្វាយដង្គំ 5នាទី ពីព្រះរាជដំណាក់និងផ្សារទំនើប

សង្ខេប

  • លេខយោង CMFR-510
  • បន្ទប់ 24 បន្ទប់

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.