លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង Tmey

43.000 $

ដីម្ចាស់ពុះលក់ពាក់កណ្ដាល

ដីម្ចាស់ពុះលក់ពាក់កណ្ដាល
១០ម x ២៧ម លក់ $៤៣០០០ចរចា
ប្រភេទដីលំនៅដ្ឋាន
រូបរាងដីនៅផ្នែកខាងស្តាំ 29ម ខាងឆ្វេង26ម
ទំហំផ្លូវ 8ម ផ្លូវរដ្ឋមិនទាល់
ទីតាំងដីនៅភូមិថ្មីសង្កាត់ស្វាយដង្គុំក្រុងសៀមរាប
នៅខាងក្រោយស្ថានីយ៍ប្រេងប៉ាប៉ា
មានផ្ទះសំណង់ទន់ បន្ទប់គេង ២ និងបន្ទប់ទឹក ១
ដីខ្ពស់ មានស្វាយជាច្រើនដើម
Call: telegram & WhatsApp

សង្ខេប

  • លេខយោង Tmey