លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន
Siem Reap Chreav

លេខកូដយោង LFS-248

250 m²

150 $

ម្ចាស់ដីផ្ទាល់ពុះលក់ ក្បាល 10ម៉ែត្រ x ជម្រៅ 35ម៉ែត្រ

ម្ចាស់ដីផ្ទាល់ពុះលក់ ក្បាល 10ម៉ែត្រ x ជម្រៅ 35ម៉ែត្រ
ទីតាំង៖ ភូមិក្រសាំងសង្កាត់ជ្រាវខេត្តសៀមរាប, ចុះពីផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី 1
១០០ ចុះពីផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី 1នៅជិត អនុវិទ្យាល័យ ISSR

បំបែក ក្បាល 10ម៉ែត្រ និងជម្រៅពី 25 ទៅ 35ម៉ែត្រ ឬអ្នកអាចទិញ ធំជាងនេះក៏បាន
ទំហំផ្លូវ៖ ៦ ម
ចុះពីផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី 1
១០០ ចុះពីផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី 1
ប្លង់រឹង

សង្ខេប

  • លេខយោង LFS-248
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 250 m²