លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន
Siem Reap Siem Reab

លេខកូដយោង LFS-249

480 m²

150 $

ម្ចាស់ដីផ្ទាល់ពុះលក់ ក្បាល 10ម៉ែត្រ 48ជម្រៅ ម៉ែត្រ

ម្ចាស់ដីផ្ទាល់ពុះលក់ ក្បាល 10ម៉ែត្រ 48ជម្រៅ ម៉ែត្រ
ទីតាំង៖ ភូមិកក្រាញ់សង្កាត់សៀមរាបក្រុងសៀមរាប
(នៅខាងក្នុង ក្រវាត់ក្រុងទី 1) និងនៅជិតសាលាបឋមសិក្សា ISSR ។

បំបែក ក្បាល 10ម៉ែត្រ និងជម្រៅ 48ម៉ែត្រ ឬអ្នកអាចទិញ ធំជាងនេះក៏បាន
ទំហំផ្លូវ៖ ៦ ម
ចុះពីផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី 1
១០០ ចុះពីផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី 1
ប្លង់រឹង

សង្ខេប

  • លេខយោង LFS-249
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 480 m²