លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap

លក់ ដីទ្បូ
Siem Reap Siem Reab

លេខកូដយោង LFS-246

2061 m²

120 $

Good land for sale

Good land for sale
Good size good prices hard title paper
It is in location of Kor kragn village Sangkat Siem Reap Krong Siem Reap. It is close to Bunwin residence.
Land shape: 70m x 30m deep
Road size: 10m
Total size: 2061m2
Asking prices $120 per m2
Land shape good to cplit and resale

Our office at Taphul street, inside of Arunnotey Spa
To search on Google map with name Arunnotey spa you will see me there
Call: + Viber, line, WhatsApp
Wechat ID: siemreapagent
Facebook page:
Twitter: siemreaplandhou
E-mail: info@
Website:

សង្ខេប

  • លេខយោង LFS-246
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 2061 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ