2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង A-106

1 បន្ទប់

1 បន្ទប់គេង

80 m²

400 $ / ខែ

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap Svay Dankum

សង្ខេប

  • លេខយោង A-106
  • បន្ទប់ 1 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 80 m²

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់គេង
  • 1 បន្ទប់ទឹក
  • 1 យានដ្ឋាន
  • 1 ដី80.00 m²