1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap

出售 住宅用地
Siem Reap Srangae

参考. 293

293 m²

43,000 US$

ដី ១០ម x៣០ម គេលក់ ៤៣០០០ដុល្លារ ចរចា

ដី ១០ម x៣០ម គេលក់ ៤៣០០០ដុល្លារ ចរចា
ទីតាំងដីនៅខាងក្រោយភូមិវប្បធម៌ ភូមិកសិកម្មសង្កាត់ស្រង៉ែក្រុងសៀមរាប
ដីនៅក្នុងភូមិមានអគ្គិសនីនិងមានមនុស្សជាច្រើនដែលរស់នៅជុំវិញទីនោះ
600ម ពីបុរីមែលប៊ន , 1000 ពីបុរី Angkor Palace និង ១០០០ មពីផ្លូវជាតិលេខ ៦ និងមន្ទីរពេទ្យរ៉ូយ៉ាល់
ផ្លូវមុខដី ១០ម ដីចាក់ខ្ពស់ស្រាប់
ទំហំដីសរុប: 293m2 ប្លង់រឹង

摘要

  • 参考 293
  • 面积 293 m²