ឡាន​លក់ $4900

  • 45412823_2218941321727211_2824565704408170496_n
  • 45423713_530340180766244_8025803574111895552_n
  • 45453393_2137276593256046_6366089247270633472_n
  • 45496744_407255093184726_8301498950771277824_n
  • 45579933_287250008574040_1655328649835970560_n

For Sale $4,900 - Land

ឡាន​លក់ $4900
ម៉ាក: Honda CR-V
ឆ្នាំ: 1997
ពណ៌: ទឹកប្រាក់
កង់ 4 គ្រាប់ថ្មី
ម៉ាសុីុត្រជាក់ត្រជាក់ល្អ
មានធនារ៉ាប់រង់របស់ក្រុមហ៊ុន Forte Insurance
តំលៃអាចចរចារបាន
017 26 79 79
015 80 80 22

Features

Property on Map