ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap

ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម
Siem Reap Sala Kamraeuk

លេខកូដយោង LFR-503

2.500 $ / ខែ

ដីទំហំធំសម្រាប់ជួលរយៈពេលវែង

ដីទំហំធំសម្រាប់ជួលរយៈពេលវែង
Vacant land for long term rent (English below)
$2500/month
ទីតាំង ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុង ខាងត្បូងផ្សារចាស់
នៅសង្កាត់សាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប
ផ្ទៃដី 7154m2 មុខទៅផ្លូវ 33.30m
គួរតែអាចប្រកបអាជីវកម្មបានដូចជា
ឃ្លាំង, អ្នកផ្គត់ផ្គង់សំណង់, កន្លែងលាយបេតុង, កន្លែងស្តុកថ្មខ្សាច់ និងឥដ្ឋ
Large land size for long term rent
Location at Krovat Krong road situate South old market
In Sangkat Salakemreuk Siem Reap city
Land area 7154m2
Facing on the road 33.30m
Should able to business relative such as
Warehouse, Construction supplier, Mixing site for concrete,
Storage Sand stone & brick
Google location: https://goo.gl/maps/yWgTMiRarMQer6Vp8
------------
Contact us via +855 17 26 79 79 WhatsApp & Telegram
www.siemreaplandhouse.com

សង្ខេប

  • លេខយោង LFR-503

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.