ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap

ជួល ផ្ទះ
Siem Reap Sala Kamraeuk

លេខកូដយោង HFR-560

4 បន្ទប់

600 $ / ខែ

ជួល ផ្ទះ Siem Reap Sala Kamraeuk

4-bedrooms house for Rent
Rental price: 600$ (negotiate)
Land size: 18m x 23m
House size: 7.50m x 12 m
• 4 bedrooms
• 4 bathrooms
• 2 living rooms (upstair&downstair)
• 2 set of wooden sofa
• kitchen
• Fridge
• Fans/ Acs
• Large parking space
Location: Salakareuk, Siem Reap
ID: HFR-560
Any further information, please kindly contact us through:
Number: +855 26 79 79 / 99 736 615WhatsApp, Telegram, Viber, and Line
Mobile: +855 26 79 79 / 99 736 615 Cellcard/+855 81 60 33 22 Smart
Facebook page: https://www.facebook.com/siemreaplandhouse/
E-mail: info@siemreaplandhouse.com
Website: www.siemreaplandhouse.com

សង្ខេប

  • លេខយោង HFR-560
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.