លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap

លក់ សណ្ឋាគារ
Siem Reap

លេខកូដយោង 6980172

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

Really urgent sale $1.2million

Really urgent $1.2million
Number of rooms : 26 rooms
Total land size : 1527 sqm
Building size 3floor: 1800 sqm
Kitchen size : 53.2 sqm
Office size : 55.6 sqm
Swimming pool size : 40 sqm
Road size : 22 sqm
Title deed : Khmer owner
Elevator : 1
Restaurant : 1
Parking space
Full furniture

សង្ខេប

  • លេខយោង 6980172

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.