ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Siem Reap

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង CMFR-535

1.300 $ / ខែ

Shop house for rent $1300/month

Shop house for rent $1300/month
3 floors including ground floor
House size 4m x 20m
Has security access at behind the house with 4meter
This house is original structure
Rent period from now until end of 2023
Location on Sivutha road Siem Reap city
ID: CMFR-535

Interest please contact via
+855 17 26 79 79
www.siemreaplandhouse.com

សង្ខេប

  • លេខយោង CMFR-535
  • ជាន់ ជាន់ទីី៣

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.