ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap

ជួល សណ្ឋាគារ
Siem Reap Sla Kram

លេខកូដយោង CMFR-523

26 បន្ទប់

1.000 $ / ខែ

បឹងហ្គាឡូបែបខ្មែរសម្រាប់ជួល

បឹងហ្គាឡូបែបខ្មែរសម្រាប់ជួល
Bungalow Khmer style for rent
6 Bungalow
26 bedrooms
1 Swimming pool
Many plant tree
1 Restaurant & kitchen
------
5 Years lease
1st year $1000/month
2nd-5th year $3000/month
----------
Any further information, please kindly contact us through:
Number: +855 17 26 79 79/ +855 99 736 615WhatsApp, Telegram, Viber, and Line
Mobile: +855 17 26 79 79/ +855 99 736 615 Cellcard/+855 81 60 33 22 Smart
Facebook page: https://www.facebook.com/siemreaplandhouse/
E-mail: info@siemreaplandhouse.com
Website: www.siemreaplandhouse.com

សង្ខេប

  • លេខយោង CMFR-523
  • បន្ទប់ 26 បន្ទប់
  • ផ្ទៃដី​សរុប 2393 m²

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.