ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap
ជួល វីឡា Siem Reap

ជួល វីឡា
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង CMFR-522

5 បន្ទប់

1.500 $ / ខែ

Villa 5 bedrooms for rent $1500/month

Villa 5 bedrooms for rent $1500/month
Location: in the main city Behind Angkor supper market
Land size: 2000sqm 44mx48m
Swimming pool
Large land space could conver to other business
ID: CMFR-522
Interest please contact us to visit
017 26 79 79 WhatsApp telegram
www.siemreaplandhouse.com

សង្ខេប

  • លេខយោង CMFR-522
  • បន្ទប់ 5 បន្ទប់
  • ផ្ទៃដី​សរុប 2000 m²

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.