ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap
ជួល អគារ Siem Reap

ជួល អគារ
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង CMFR-516

8 បន្ទប់

2.500 $ / ខែ

អាគារពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ជួលនៅផ្លូវកែង 2500$

អាគារពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ជួលនៅផ្លូវកែង
វាល្អសម្រាប់អាជីវកម្មស្រដៀងគ្នាដូចខាងក្រោម ៖
គ្លីនិក ការិយាល័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ការិយាល័យក្រុមហ៊ុន អង្គការ ឬព្រះវិហារសាសនា ជាដើម
ទំហំដី 13.5ម x 23ម
ទំហំអាគារ 8.4ម x 20ម
អគារមានកម្ពស់3ជាន់, មានជណ្ដើរយន្ត1 , មាន8បន្ទប់
កន្លែងចំណតធំទូលាយ
តម្លៃជួល 2500$ (ចរចារ)

សង្ខេប

  • លេខយោង CMFR-516
  • បន្ទប់ 8 បន្ទប់

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.