ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap

ជួល ផ្ទះ
Siem Reap Kouk Chak

លេខកូដយោង HFR-544

6 បន្ទប់

1.500 $ / ខែ

ផ្ទះសម្រាប់ជួល ស្ថិតក្នុងក្រុងសៀមរាប $1500/មួយខែ

មាន6បន្ទប់គេង បន្ទប់់ទឹក8 ផ្ទះបាយ មានកន្លែងទទួលភ្ញៀវ2 ធំទូលាយ, បន្ទប់ញាំអាហារ 2, និងបន្ទប់ប្រជុំ អាចធ្វើជាការិយាល័យបាន។ ទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់គោកចក ក្រុងសៀមរាប
This Modern Villa has 6 bedrooms, 8bathrooms, kitchen, 2 large living room, 2 dining rooms, and meeting room, can set up as an office. Located at Kouk chak, Siem Reap.
ID: HFR-544
Any further information, please kindly contact us through:
Number: +855 99 736 615WhatsApp, Telegram, Viber, and Line
Mobile: +855 99 736 615 Cellcard/+855 96 803 47 48 Smart
Facebook page: https://www.facebook.com/siemreaplandhouse/
E-mail: info@siemreaplandhouse.com
Website: www.siemreaplandhouse.com

សង្ខេប

  • លេខយោង HFR-544
  • បន្ទប់ 6 បន្ទប់

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.