លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap

លក់ សណ្ឋាគារ
Siem Reap

លេខកូដយោង 6369467

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

Hotel 21 bedrooms for sale

Hotel 21 bedrooms for sale
There are 21 bedrooms
Restaurant
Swimming pool
Full furnish
Land area 835sqm
Building shape 9m x 21m
Location on main road Downtown Siem Reap city

សង្ខេប

  • លេខយោង 6369467

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.