2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap
2 24 Siem Reap

ជួល អគារ
Siem Reap Sala Kamraeuk

លេខកូដយោង CMFR-511

14 បន្ទប់

2.000 $ / ខែ

អាគារសម្រាប់ជួលឬលក់/ Building for Rent or Sale

តម្លៃជួល៖ $2000/មួយខែ
តម្លៃលក់៖ $890000 (ចរចា)
ដីទំហំ 14m x 45m
មាន 14បន្ទប់, ឃ្លាំង១បន្ទប់, ផ្ទះបាយ១, ភោជនីយដ្ឋាន ១,ម៉ាស៊ីនភ្លើង ១ ( 125 KVA )
ទីតាំងស្ថិតនៅ សង្កាត់សាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប 3នាទី ពីផ្សារចាស់

សង្ខេប

  • លេខយោង CMFR-511
  • បន្ទប់ 14 បន្ទប់