ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap

ជួល ផ្ទះ
Siem Reap Sala Kamraeuk

លេខកូដយោង HFR-523

3 បន្ទប់

550 $ / ខែ

ផ្ទះសម្រាប់ជួល ស្ថិតក្នុងក្រុងសៀមរាប $500/មួយខែ

មានបីបន្ទប់គេង ផ្ទះបាយ កន្លែងទទួលភ្ញៀវ២ធំទូលាយ ទីធ្លាទូលាយ សាកសមបំផុតសម្រាប់អ្នកដែរចង់បើកអាជីវកម្ម ត្រឹមតែ២នាទីពីផ្សារចាស់

សង្ខេប

  • លេខយោង HFR-523
  • បន្ទប់ 3 បន្ទប់

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.