លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Siem Reap

លេខកូដយោង 6188161

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap

ដីពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់លក់
វាមានរាងនិងទំហំល្អ
ទំហំ ២៨ម x ៧៥ម
ទំហំសរុប ២០២១m2
តម្លៃអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅពេលអ្នកត្រូវការ
ទំហំផ្លូវ ៣០ ម
Commercial land land on sale
It is good shape and size,
shape 28m x 75m
Total size 2021m2
Prices let let update when you need
Road size 30m

សង្ខេប

  • លេខយោង 6188161

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.