1 79 Siem Reap
1 79 Siem Reap
1 79 Siem Reap
1 79 Siem Reap
1 79 Siem Reap
1 79 Siem Reap
1 79 Siem Reap
1 79 Siem Reap
1 79 Siem Reap
1 79 Siem Reap
1 79 Siem Reap
1 79 Siem Reap
1 79 Siem Reap
1 79 Siem Reap

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Siem Reap

លេខកូដយោង 6188161

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap

ដីពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់លក់
វាមានរាងនិងទំហំល្អ
ទំហំ ២៨ម x ៧៥ម
ទំហំសរុប ២០២១m2
តម្លៃអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅពេលអ្នកត្រូវការ
ទំហំផ្លូវ ៣០ ម
Commercial land land on sale
It is good shape and size,
shape 28m x 75m
Total size 2021m2
Prices let let update when you need
Road size 30m

សង្ខេប

  • លេខយោង 6188161