លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Siem Reap

លេខកូដយោង 6188156

490 $ / m²

ដីអាជីវកម្មលក់ ស្ថិតនៅផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុង

Commercial land for sales on ring road
ដីអាជីវកម្មលក់ ស្ថិតនៅផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុង
ដីបែរមុខទៅផ្លូវ
ទំហំ 34m x 64m
ទំហំសរុប 2360ម៉ែត្រការ៉េ
ស្ថិតនៅផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងប៉ែកខាងលិច ជីតអគ្គិសនីសៀមរាប
Land facing to the road 34m x 64m deep
Total land size: 2360m2
hard title
Situate at west Krovat Krong near to EDC Siem Reap
Prices on request
Serious buyer call + 979

សង្ខេប

  • លេខយោង 6188156

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.