លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន
Siem Reap Sala Kamraeuk

លេខកូដយោង LFS-511

47.000 $

ដីលក់មាន២ប្លង់ ក្នុងមួយប្លង់តម្លៃ 47000$ (ចរចា)

ប្លង់រឹង
ដីទំហំ 10 ម x 20ម
ដីចាក់រួច និងមានរបងហើយស្រេច
ផ្លូវ 8 ម៉ែត្រ
ទីតាំង សង្កាត់សាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប ចុះពីផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងប្រហែល250m

សង្ខេប

  • លេខយោង LFS-511

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.