លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន
Siem Reap

លេខកូដយោង LFS-241

3231 m²

75 $

Urgent sale $75/m2 Location at Sangkat Siem Reap ID code: LFS-241

Urgent sale $75/m2 Location at Sangkat Siem Reap ID code: LFS-241
This land location at Krosang Roleung village, Sangkat Siem Reap near to Sojourn Boutique Villas Boutique.
Road size: 8m
Size: 3231sqm but can split to sell 500m2
Call: + WhatsApp telegram Viber, line,

សង្ខេប

  • លេខយោង LFS-241
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 3231 m²