ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap

ជួល សណ្ឋាគារ
Siem Reap Sala Kamraeuk

លេខកូដយោង HR-142

21 បន្ទប់

1342 m²

3.800 $

BOUTIQUE HOTEL 21 ROOMS for lease ID: HR-142

BOUTIQUE HOTEL 21 ROOMS for lease ID: HR-142
Rent fee $3800
Deposit: 5 month for 5 years lease
There are 21 bedrooms with full furnish, Swimming pool, Restaurant Kitchen Store office and pool bar. Location Wat Bo village Sangkat Salakemreuk Siem Reap
This is a boutique hotel in situate 1600 meter from or to old market and pub street. It is still have space to building room up to 10 more, Land area approximately: 1375sqm

Call: +855 17 26 79 79 Viber, line, WhatsApp
Facebook page: siemreaplandhouse.com
E-mail: info@siemreaplandhouse.com
Website: www.siemreaplandhouse.com

សង្ខេប

  • លេខយោង HR-142
  • បន្ទប់ 21 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1342 m²