លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap

លក់ វីឡា
Siem Reap Sala Kamraeuk

លេខកូដយោង 3352668

9 បន្ទប់

252 m²

650.000 $

villa 9 bedrooms for sales

villa 9 bedrooms for sales
9 bedrooms
It is close to old market and on a long Siem Reap river
Build in years 2016
Lease hold until 2023
Lease fee $1800 per month
Hard title
Total land size: 252m2
3 floors

សង្ខេប

  • លេខយោង 3352668
  • បន្ទប់ 9 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 252 m²