លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sout Nikom
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sout Nikom
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sout Nikom
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sout Nikom
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sout Nikom
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sout Nikom
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sout Nikom
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sout Nikom
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sout Nikom
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sout Nikom
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sout Nikom
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sout Nikom

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Sout Nikom Khnar Pou

លេខកូដយោង Khnar Pou

10000 m²

30.000 $

ដីលក់ចំណុច ឃុំខ្នារពោធិ៍ ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប

ដីលក់ចំណុច ឃុំខ្នារពោធិ៍ ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប
ប្រសិនបើអ្នកមានតម្រូវការក្នុងការទិញឬលក់ដីនៅក្នុងឈ្មោះភូមិខាងក្រោមសូម ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ.
ភូមិ ឈូក
ភូមិ បុស្ស
ភូមិ បុស្សធំ
ភូមិ ដំរីឆ្លង
ភូមិ សំបាត
ភូមិ សំរោង
ភូមិ រំដេង
ភូមិ ជប់

សង្ខេប

  • លេខយោង Khnar Pou
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 10000 m²