លក់ ដីទ្បូ Sout Nikom

លក់ ដីទ្បូ
Sout Nikom Popel

លេខកូដយោង Popel

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

មានដីសម្រាប់លក់នៅឃុំពពេល ស្រុកសូទ្រនិគម

មានដីសម្រាប់លក់មួយចំនួននៅឃុំនេះ ហើយយើងនឹងបម្រើអ្នក សម្រាប់ ការស្នើសុំដ៏ពិតប្រាកដជាមួយសេវាកម្ម និងថ្លៃសេវាដែលអាចបត់បែនបាន
We got some plot land in this commune and we will serve you on serious request with services and flexible feeឃុំពពេលមាន ភូមិចំនួន 13
ព្រៃលាន, ត្រពាំងត្រាវ, គោល, ថ្នល់ត្រង់, ត្រពាំងត្រុំ, ត្រាចពក, ពពេលកណ្តាល, ពពេលលិច, កៀ្រលពង, ដំរីកូន, ត្រពាំងផុង, ត្រពាំងប្រីយ៍, គោលថ្មី

សង្ខេប

  • លេខយោង Popel