លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap

លក់ ដីទ្បូ
Siem Reap Sangkat Sambuor

លេខកូដយោង Samboor

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

10 and 30 Hectares at Sra Gne and Sangkat Samnoor for sell

10 hectares
This land situate in Sra Gne village Sangkat Sra Gne Siem Reap city Siem reap provinces
Land size: 104288sqm
2 Roads access this land
Front road size: 22m
Behind road size: 15m
Soft Title
Land owner: 1 person

30 Hectares
This land situate in Chraiy village Sangkat Samboor siem reap city and province
Land size: 104288sqm
2 Roads access this land
Land size: 304920sqm
2 Roads access this land
Soft Title
Land owner: 1 person

សង្ខេប

  • លេខយោង Samboor