លក់ ដីទ្បូ Angkor Thum

លក់ ដីទ្បូ
Angkor Thum Leang Dai

លេខកូដយោង Leang Dai

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

10 hectares at Leang Dai commune Angkor Thum district

Plot Land at Leang Dai commune Angkor Thum district Siem Reap provinces

Total land size: 10hectares it is connecting to the river
Government main Road size 30m. 24km from Siem Reap city,
How to get there? There are 3 ways to get here:
Drive by road No. 67
Drive by Angkor Wat and Angkor Thom temple road
Drive by Korea road
Next to Dragon fruits farm
Connect to Siem Reap River

សង្ខេប

  • លេខយោង Leang Dai