លក់ ដីទ្បូ Angkor Thum

លក់ ដីទ្បូ
Angkor Thum Leang Dai

លេខកូដយោង Leang Dai

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

6 hectares Farm land connecting to the river at Leang Dai commune

6 Farm land connecting to the river
Plot Land at Leang Dai commune Angkor Thum district Siem Reap provinces

Total land size: 6hectares
Government main Road size 30m. 22km from Siem Reap city,
How to get there? There are 3 ways to get here:
Drive by road No. 67
Drive by Angkor Wat and Angkor Thom temple road
Drive by Korea road
Next to Dragon fruits farm
Connect to Siem Reap River

សង្ខេប

  • លេខយោង Leang Dai