លក់ ដីទ្បូ Angkor Thum

លក់ ដីទ្បូ
Angkor Thum Leang Dai

លេខកូដយោង Leang Dai

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

4 hectares Farm land connecting to the river river

Farm land connecting to the river river
Plot Land at Por Pingreach village Leang Dai commune Angkor Thum district Siem Reap provinces

Total land size: 3.5hectares
Government main Road size 30m. 25km from Siem Reap city,
How to get there? There are 2 ways to get here:
Drive by Angkor Wat and Angkor Thom temple road
Drive by Korea road
Connect to Siem Reap River

សង្ខេប

  • លេខយោង Leang Dai