លក់ ដីទ្បូ Angkor Thum

លក់ ដីទ្បូ
Angkor Thum Peak Sneng

លេខកូដយោង Peak Snaeng

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

4 and 6 hectares farm land at Peak Sneng commune Angkor Thum district

4 and 6 hectares farm land at Peak Sneng commune Angkor Thum district

Sell prices on request

សង្ខេប

  • លេខយោង Peak Snaeng