លក់ ដីទ្បូ Angkor Thum

លក់ ដីទ្បូ
Angkor Thum Peak Sneng

លេខកូដយោង Peak Snaeng

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

farm land 13 hectares Peak Snaeng commune Angkor Thum district

Peak Snaeng commune Angkor Thum district Siem Reap provinces

Total land size: 13hectare
Government Road size 15m. 35km from Siem Reap city, How to get there? Drive from Siem Reap city by Acrose Angkor temple or we drive by Korea road pass Angkor Thum district and pass Peak Snaeng commune office. This land still has soft forest but not connecting to lake or river. Has small river 3oom behind this land

សង្ខេប

  • លេខយោង Peak Snaeng