លក់ ដីទ្បូ
Angkor Thum Leang Dai

លេខកូដយោង Leang Dai

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

9 Hectare farm land at Leang Dai Commune Angkor Thom District

9 Hectare farm land at Leang Dai Commune Angkor Thom District Siem Reap Provine, it is take about 25km from or to siem reap city

សង្ខេប

  • លេខយោង Leang Dai