លក់ ដីទ្បូ Angkor Thum
លក់ ដីទ្បូ Angkor Thum
លក់ ដីទ្បូ Angkor Thum
លក់ ដីទ្បូ Angkor Thum
លក់ ដីទ្បូ Angkor Thum
លក់ ដីទ្បូ Angkor Thum
លក់ ដីទ្បូ Angkor Thum
លក់ ដីទ្បូ Angkor Thum
លក់ ដីទ្បូ Angkor Thum
លក់ ដីទ្បូ Angkor Thum
លក់ ដីទ្បូ Angkor Thum
លក់ ដីទ្បូ Angkor Thum

លក់ ដីទ្បូ
Angkor Thum Chob Ta Trav

លេខកូដយោង Chob Ta Trav

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ដីចំការ 8ហិកតា ស្ថិតនៅភូមិជប់ ឃុំជប់តាត្រាវ ស្រុកអង្គរធំ ខេត្តសៀមរាប

ស្ថិតនៅក្នុងភូមិជប់ ឃុំជប់តាត្រាវ ស្រុក អង្គរធំ ខេត្តសៀមរាប
ដីនេះជាប់នឹងផ្លូវគ្រួសក្រហមចុះពីផ្លូវកៅស៊ូពាក់ស្នែងចម្ងាយ 4គីឡូម៉ែត្រ និង 40គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងសៀមរាបផ្លូវចូលដីមានចំនួន2 ក្បាលដីជាប់ស្ទឹងមានទឹកខួបប្រាំងខួបវស្សា.

សង្ខេប

  • លេខយោង Chob Ta Trav