ជួល អគារ Rukh Kiri
ជួល អគារ Rukh Kiri
ជួល អគារ Rukh Kiri
ជួល អគារ Rukh Kiri
ជួល អគារ Rukh Kiri
ជួល អគារ Rukh Kiri
ជួល អគារ Rukh Kiri
ជួល អគារ Rukh Kiri
ជួល អគារ Rukh Kiri
ជួល អគារ Rukh Kiri
ជួល អគារ Rukh Kiri
ជួល អគារ Rukh Kiri
ជួល អគារ Rukh Kiri
ជួល អគារ Rukh Kiri
ជួល អគារ Rukh Kiri
ជួល អគារ Rukh Kiri
ជួល អគារ Rukh Kiri
ជួល អគារ Rukh Kiri
ជួល អគារ Rukh Kiri
ជួល អគារ Rukh Kiri
ជួល អគារ Rukh Kiri
ជួល អគារ Rukh Kiri
ជួល អគារ Rukh Kiri
ជួល អគារ Rukh Kiri

ជួល អគារ
Rukh Kiri

លេខកូដយោង Rukhak Kiri District

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

Rukhak Kiri District Battambang Province

These areas we provide you regarding to Real Estate services as to buy sell and leasing through in order to your requests such Branch Bank Micro finance, None profit Group, School, Showrooms and much more…

Rukhak KiriDistrict has 5 communes and villages following list

Prek Chik commune
Seim, Khnach Ampor, Chke Kham Prues, Prek Ta Ven, Prek Chik, Ou Rumcheck, Thnam


Prey Tralach commune
Chong Por, Paen, Prey Khlout, Prey Tralach, Roung, Srah That, Roung Pir

Mukh Reah commune
Srah Kuy, Mukh Rea Pir, Svay Ya, Tuol Svay, Ta Preat, Mukh Rea Muoy, Danghao


Sdok Pravoek commune
Sdok Pravuek, Kaoh Thum, Preah Andoung, Tuol Kokir, Prey Ampoan, Pralay Dabprambei


Basak commune
Chhuk, Basak, Kamraeng, Ta Preal, Chrang Khpos

សង្ខេប

  • លេខយោង Rukhak Kiri District