ជួល អគារ Kamrieng
ជួល អគារ Kamrieng
ជួល អគារ Kamrieng
ជួល អគារ Kamrieng
ជួល អគារ Kamrieng
ជួល អគារ Kamrieng
ជួល អគារ Kamrieng
ជួល អគារ Kamrieng
ជួល អគារ Kamrieng
ជួល អគារ Kamrieng
ជួល អគារ Kamrieng
ជួល អគារ Kamrieng
ជួល អគារ Kamrieng
ជួល អគារ Kamrieng
ជួល អគារ Kamrieng
ជួល អគារ Kamrieng
ជួល អគារ Kamrieng
ជួល អគារ Kamrieng
ជួល អគារ Kamrieng
ជួល អគារ Kamrieng
ជួល អគារ Kamrieng
ជួល អគារ Kamrieng
ជួល អគារ Kamrieng
ជួល អគារ Kamrieng

ជួល អគារ
Kamrieng

លេខកូដយោង Kamrieng District

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

Kamrieng District Battambang Province

These areas we provide you regarding to Real Estate services as to buy sell and leasing through in order to your requests such Branch Bank Micro finance, None profit Group, School, Showrooms and much more…

Kamrieng District has 6 communes and villages following list

Kamrieng commune
Kamrieng, Svay Veaeng, Svay Sa, Sralau Tong, Ouchrey, Rokabos, Lakhokpi, Bangorchang

Boeng Reang commune
Doung, Ou Da Leu, Ou Krouch, Boeng Reang, Svay Thum, Prahpout, Svay

Ou Da commune
Kandal, Svay Chrum, Ou KoKir, Ou Da, Thmei, Lamphat, Manaskal, Tangyou, Samroung, Kampanglay


Trang commune
Trang, Kandal, Svay Prey, Thmei, Lvea Te, Ta Saen, Ou Koki, Ourchambak, Phnommoyrouy


Ta Saen commune
Dei Kraham, Ou Chamlang, Ou Anlok, Ou Toek Thla


Ta Krai commune
Sam Sip, Kampong Chamlong Loeu, Kam Prang, Toul Til, Ta Krai, Dam Naksala, Sras Toeuk Thmey, Sras Kampot, Kampong Chamlong Krom

សង្ខេប

  • លេខយោង Kamrieng District