ជួល អគារ Malai
ជួល អគារ Malai
ជួល អគារ Malai
ជួល អគារ Malai
ជួល អគារ Malai
ជួល អគារ Malai
ជួល អគារ Malai
ជួល អគារ Malai
ជួល អគារ Malai
ជួល អគារ Malai
ជួល អគារ Malai
ជួល អគារ Malai
ជួល អគារ Malai
ជួល អគារ Malai
ជួល អគារ Malai
ជួល អគារ Malai
ជួល អគារ Malai
ជួល អគារ Malai
ជួល អគារ Malai
ជួល អគារ Malai
ជួល អគារ Malai
ជួល អគារ Malai

ជួល អគារ
Malai

លេខកូដយោង Malai District

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

Malai District Banteay Meanchey Province

Malai District Banteay Meanchey Province
Malai District has 6 communes

These areas we provide you regarding to Real Estate services as to buy sell and leasing through in order to your requests such Branch Bank Micro finance, None profit Group, telephone station, or any

Malai District lies in the far west of the province and shares a border with Sa Kaeo Province of Thailand. Reading from the north clockwise, Malai borders with Amphoe Aranyaprathet of Thailand to the north west and Ou Chrov district to the north east. The eastern border of the district is shared with Ou Chrov and Mongkol Borei districts. To the south, the district shares a border with Bavel and Sampov Lun districts of Battambang province. The western border of the district also joins with Aranyaprathet district of Sa Kaeo province in Thailand Treas commune
Thmei, Chaeng, Doun Nouy, Prei, Ponley Chas, Treas, Ampil Prong, Ou Kakaoh, Ta Voek

Boeng Beng Commune
Sang Ke, Phnom Rung, Chrey, Lvea, Chambak

Malai Commune
Veal Hat, Doung, Kandal, Kbal Spean, Trasek Chrum, Dom Bouk Vil, Vat Chas, Thmei

Ou Sampor Commune
Ou Sampor Moy, Ou Sampor Pi, Kbal Tomnob, Bantey Tipi

Ou Sralau Commune
Ou Sralau, Phnum Kaubei, Kandaol, Chheu Teal, Bueng Reang, Svay Prey, Chan Kiri, Thmei

Ta Kong Commune
Chaeng Maeng, Ballang, Paoy Angkor, Srah Phlouh, Kcheay, Ta Kong

Tuol Pongro Commune
Kos Snoul, Khla Ngeab, Toul Pongro, Bantey Timouy, Sante Pheap Ou Ampil, Reaksmei Meanchey

សង្ខេប

  • លេខយោង Malai District