លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Svay Chek
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Svay Chek
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Svay Chek
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Svay Chek
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Svay Chek
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Svay Chek
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Svay Chek
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Svay Chek
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Svay Chek
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Svay Chek
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Svay Chek
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Svay Chek
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Svay Chek
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Svay Chek
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Svay Chek
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Svay Chek
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Svay Chek
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Svay Chek
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Svay Chek
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Svay Chek
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Svay Chek
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Svay Chek

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Svay Chek

លេខកូដយោង Svay Chek district

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

Svay Chek district Banteay Meanchey Province

Svay Chek district Banteay Meanchey Province
Svay Chek district has 8 communes

These areas we provide you regarding to Real Estate services as to buy sell and leasing through in order to your requests such Branch Bank Micro finance, None profit Group, telephone station, or any

Svay Chek district lies in the north of the province and shares a border with Sa Kaeo Province of Thailand. Reading from the north clockwise, Svay Chek borders with Thma Pouk district to the north. The eastern border of the district is shared with Phnom Srok district in the north east and Preah Netr Preah in the south east. To the south the district shares a border with Serei Saophoanand Ou Chrov districts. The western border of the district joins with Khok Sung District of Sa Kaeo province in Thailand

Phkoam commune
Phkoam, Yeang Vien, Yeang, Ampil, Ou, Prasat Vien, Ta Duol, Svay Sa, Mau, Thma Koul, Ta Kul

Roluos commune
Baek Chan Thmei, Khvav Kaeut, Stueng, Ta Ong Kaeut, Slaeng, Roluos, Ta Sman

Sarongk commune
Pheas Tboung, Pheas Cheung, Chrung, Phlas Kang, Kouk Phlu, Kantrong

Sla Kram commune
Sla Kram, Kakaoh, Kamnab, Toap Siem, Khlaeng Poar Akphivoat, Prasat, Kouk Ampil, khlaeng Poar

Svay Chek commune
Kouk Khvav, Ponsay Cheung, Kloeng, Baek Chan Chas, Ponsay Tboung, Roka Thmei, Ta Ong Lech, Slaeng, Thmei, Khvav Lech, Samraong, Chamkar Kor, Damnak Kokos, Lboek Svay

Ta Baen commune
Kouk Ta Aek, Ou Veaeng, Ta Baen, Kouk Roka, Ou Veaeng Tboung

Ta Phou commune
Ta Phou, Pongro, Ta Srei, Prech Kei, Kouk Kei, Khmoas, Thmei, Baray, Phchoek, Prech Tboung, Bantoat Baoh

សង្ខេប

  • លេខយោង Svay Chek district