លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Phnum Srok
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Phnum Srok
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Phnum Srok
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Phnum Srok
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Phnum Srok
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Phnum Srok
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Phnum Srok
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Phnum Srok
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Phnum Srok
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Phnum Srok
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Phnum Srok
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Phnum Srok
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Phnum Srok
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Phnum Srok
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Phnum Srok
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Phnum Srok
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Phnum Srok
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Phnum Srok
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Phnum Srok
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Phnum Srok
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Phnum Srok
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Phnum Srok

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Phnum Srok

លេខកូដយោង Phnom Srok District

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

Phnom Srok District Banteay Meanchey Province

These areas we provide you regarding to Real Estate services as to buy sell and leasing through in order to your requests such Branch Bank Micro finance, None profit Group, telephone station, or any

Phnom Srok District Has 6 communes ស្រុកភ្នំស្រុក
Nam Tau communes
Rongvean, Thmei Khang Tboung, Thmei Khang Cheung, Kouk Yeang, Kouk Chas, Chrab, Kantuot, Nam Tau, Pongro, Samraong, Khnang, Thnong Khang Tboung, Thnong Khang Cheung, Slaeng, Ta Kong, Yeang Otdam, Ampel Kaong, Kung Seim

Poy Char communes
Paoy Snuol, Paoy Char, Trapeang Thma Tboung, Trapeang Thma Cheung, Trapeang Thma Kandal, Paoy Ta Ong, Sambuor, Pongro

Phnum Dei communes
Phnom Dei, Ponley, Kouk Seh, Thnal Dach, Bos Sbov, Trapeang Prei, Kamping Puoy, Spean Kmeng, Trang, Khchay

Ponley communes
Ta Vong, Ponley, Svay Sa, Svay Khmau, Kouk Ta Sokh, Pou Roam Bon

Spean Sraeng communes
Rouk, Mukh Chhneang, Spean, Kouk Char, Kandaol, Pongro

Srah Chik communes
Moat Srah, Srah Chhuk Khang Lech, Srah Chik, Kouk Kraol, Kouk Rumchek, Kouk Ta Reach, Kandal Khang Lech, Kandal Khang Kaeut, Srah Chhuk Khang Kaeut

សង្ខេប

  • លេខយោង Phnom Srok District