លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Siem Reap

លេខកូដយោង Siem Reap city and Province

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap

The province is subdivided into 11 districts and 1 municipality, 100 communes and 907 villages
Population of 896,309 (Since 2008)
Angkor Chum Angkor Thom Banteay Srei Chi Kraeng Kralanh Puok Prasat Bakong Siem Reap Municipality Sout Nikom Srei Snam Svay Leu and Varin district
ស្រុកអង្គរធំ ស្រុកអង្គរជុំ ស្រុកបន្ទាយស្រី ស្រុកជីក្រែង ស្រុកក្រឡាញ់ ស្រុកពួក ស្រុកប្រាសាទបាគង ក្រុងសៀមរាប ស្រុកសូទ្រនិគម ស្រុកស្រីស្នំ ស្រុកស្វាយលើ ស្រុកវ៉ារិន

សង្ខេប

  • លេខយោង Siem Reap city and Province