លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Srei Snam
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Srei Snam
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Srei Snam
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Srei Snam
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Srei Snam
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Srei Snam
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Srei Snam
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Srei Snam
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Srei Snam
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Srei Snam
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Srei Snam
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Srei Snam
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Srei Snam
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Srei Snam
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Srei Snam
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Srei Snam

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Srei Snam

លេខកូដយោង Srei Snam District

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

Srei Snam District is a district of Siem Reap

Srei Snam District is a district of Siem Reap Province, direction in north western Cambodia
The district has 6 communes and 45 villages

These areas we provide you regarding to Real Estate services as to buy sell and leasing thought in order to your requests such Branch Bank Microfinance, None profit Group, telephone station, or any other please feel free to contact us.

Chrouy Neang Nguon Commune ឃុំជ្រោយនាងងួន
ត្រុំជើង, ប្ញស្សីសាញ់, ត្រុំត្បូង, យាយម៊ីថ្មី, ស្តៅពក, អំពៅដៀប, ជ្រោយនាងងួន

Klang Hay Commune ឃុំក្លាំងហាយ
សែ្លងតាវេត, ពង្របត់ចាន់, សែ្លងគង់, ល្បើក, សំរោង, ក្លាំងហាយ, គោកថ្កូវ

Tram Sasar ឃុំត្រាំសសរ
នាងស្រោង, រំដេង, ធ្លក, ស្មាច់, ព្រេច, បេង, ពង្រ

Prei Commune ឃុំប្រីយ៍
ប្រីយ៍១, ប្រីយ៍២, ត្រាំសសរ, ក្រៅ, ក្រូចចារ

Slaeng Spean Commune ឃុំស្លែងស្ពាន
សែ្លងស្ពាន, ច្រនៀង, ភ្នំដី, ដំណាក់ដំរី, ចំការចេក, ព្រះខែ្សត, ធ្លក, ត្រាំកង់, ចារ, សាលា, រមៀត, កណ្តាល, ដង្កោ, លៀប

សង្ខេប

  • លេខយោង Srei Snam District