លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Varin
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Varin
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Varin
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Varin
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Varin
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Varin
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Varin
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Varin
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Varin
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Varin
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Varin
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Varin
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Varin
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Varin
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Varin
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Varin

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Varin Varin

លេខកូដយោង Varin District

$ 2,500

Varin District Is a district in Siem Reap

The district has 5 communes and 29 villages.
These areas we provide you regarding to Real Estate services as to buy sell and leasing thought in order to your requests such Branch Bank Microfinance, None profit Group, telephone station, or any other please feel free to contact us.

Prasat Commune below is villages name ឃុំប្រាសាទ
កញ្ចន់រុន, ទំនាបស្វាយ, កាប់ដៃ, ប្រាសាទ, វៀន

Lvea Krang Commune below is villages name ឃុំល្វាក្រាំង
គោកចាន់, អូរទៃ, គោកកណ្តាល

Srae Nouy Commune below is villages name ឃុំស្រែណូយ
ស្រែណូយ, ស្រែពោធិ៍, ល្វាក្រាំង, គោកវត្ត, សមុទ្រ, វត្ត, ព្រៃខ្នុល

Svay Sa Commune below is villages name ឃុំស្វាយស
អូរ, ស្វាយស, ប្ញស្សីធំ, ប្ញស្សីតូច, កំបោរ, ចារ

Varin Commune below is villages name ឃុំវ៉ារិន
នេល, រំដួល, វ៉ារិន, គោកភ្នំ, គោកស្រុក, ទួលមាឌ, គោកគ្រួស

សង្ខេប

  • លេខយោង Varin District