ជួល ដីទ្បូ Siem Reap
ជួល ដីទ្បូ Siem Reap
ជួល ដីទ្បូ Siem Reap
ជួល ដីទ្បូ Siem Reap

ជួល ដីទ្បូ
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង LFR-234

€ 2,651

Land for rent location on Phsa Nhe road Siem Reap

Land for rent location on Phsa Nhe road Siem Reap
Land size 20m x 60m It is good side for business such as Brand outlet shop, Restaurant and much more...
Rent fee $3000 per month

សង្ខេប

  • លេខយោង LFR-234
  • លក្ខខណ្ឌ ថ្មី

ទីតាំង

  • 1 ដី