ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap

ជួល សណ្ឋាគារ
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង HR-190

1 បន្ទប់

1 បន្ទប់គេង

€ 1,767

There are 12 hotels available for rent now

There are 12 hotels available for rent now
01- 16 bedrooms Rent fee $3000/m
02- 9 Bedrooms Bungalow / $3500/m
03- 14 bedrooms / rent $3000/m
05- 15 bedrooms / $4500/m
06- 42 bedrooms resort / rent $16000/m
07- 30 bedrooms / Rent $7000/m
08- 30 rooms / Rent $3000/m
09- 12 bedrooms / $2500/m
10- 20 bedrooms / $4000/m
11- 9 bedrooms $2500
12- 20 bedrooms / $5500/m
Those hotel with swimming restaurant
Interested please contact for arrange to visit them

Call: 017 26 79 79 Viber, WhatsApp. Line, telegram and wechat ID: siemreapagent

សង្ខេប

  • លេខយោង HR-190
  • បន្ទប់ 1 បន្ទប់
  • លក្ខខណ្ឌ ថ្មី

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់ទឹក
  • 1 បន្ទប់គេង
  • 1 រានហាាល