ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap

ជួល សណ្ឋាគារ
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង HR-188

25 បន្ទប់

25 បន្ទប់គេង

$ 4,000

25 bedrooms with Swimming Pool for rent ID: HR-188

25 Bedrooms
Rent prices $4000 per month
contract up to 5 years and more in option
Deposit 6 months
Location: downtown, Svaydangkum Siem Reap

whole Hotel price: $4000 per month (Can Negotiable)
If you are interesting feel free to contact as below number
017 26 79 79 Cellcard : Viber, line, WhatsApp
015 80 80 22 Smart
097 5276 262 Metfone

សង្ខេប

  • លេខយោង HR-188
  • បន្ទប់ 25 បន្ទប់
  • លក្ខខណ្ឌ ថ្មី

ទីតាំង

  • 25 បន្ទប់គេង
  • 2 ចំណត