លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap

លក់ វីឡា
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង LFS-111

1800 m²

365 $

House and land great location for sales ID: LFS-111 $365/sqm

A beautiful colonial house and land at proximity of city center with large swimming pool.
This is could benefit someone for space living or business development.
Location Svaydangkum Siem Reap

Land with house and swimming pool (Size 1877sqm)


Road size: 15m
land on road facing: 54.88m by 52m deep
hard title
1.5km from or to old market

Interest please feel free to contact us


Call: + Viber, line, WhatsApp
Wechat ID: siemreapagent
Facebook page:
Twitter: siemreaplandhou
E-mail: info@
Website:

សង្ខេប

  • លេខយោង LFS-111
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1800 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត

ទីតាំង

  • 1 ដី1800.00 m²